Jurist

En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och på att tolka lagar och avtal. En jurist kan arbeta i domstol, på jurist- eller advokatbyrå, i kommunal och statlig förvaltning, intresseorganisationer, banker, försäkringsbolag samt industri- och tjänsteföretag.

En jurist är någon som har fackkunskap inom juridik, helst med juristexamen. Jurister kan arbeta som jurist åt ett företag eller en offentlig förvaltning (t.ex. patentjurist), inom rättsväsendet som domare eller åklagare, eller som advokat som för den åtalades talan i en rättegång. En jurist är inte nödvändigtvis advokat, men en advokat är jurist!

För de flesta jurister ingår i arbetet att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material såsom lagtexter, förordningar, avtal och praktiska tillämpningar för att finna de rättsregler och den praxis som är tillämplig på det problem som ska lösas. Ofta presenterar juristen lösningen skriftligt och redovisar vad man kommit fram till vid en föredragning eller förhandling.

Att förhandla och företräda någon är ett viktigt inslag i juristers arbete. Bolagsjuristen företräder sitt företag när avtal och kontrakt skall tecknas med kunder eller andra företag.Jurist

 

 

Jurist för företaget

En jurist kan vara till god hjälp för många nystartade företag. Många juridiska förhållanden är svåra att upptäcka i början, det är först senare som problemen uppenbarar sig. Därför kan det vara bra att konsultera en jurist, som i förväg upptäcker potentiella problem. Allt för få nyföretagare undersöker juridiska förhållanden inom sitt verksamhetsområde. Ingen kräver att du ska kunna allt, men du måste ha viss kunskap om både offentliga och privaträttsliga förhållanden.

Här är några frågor som en jurist kan hjälpa dig med:

 • Etablering och registrering av ett företag, val av bolagsform
 • Hyreskontrakt och andrahandsuthyrning
 • Anställningsavtal, uppsägningar och anställningens upphörande
 • Köpekontrakt, reklamation, prisnedsättning och ersättning
 • Skattefrågor
 • Make/makas rättigheter
 • Arv vid kompanjons död
 • Försäkringsförhållanden
 • Fullmaktförhållanden
 • Inkasso och indrivning av utestående fordringar
 • Borgensavtal
 • Avtal om pant
 • Immateriella rättigheter som varumärken och patent
 • Kompanjonsavtal
 • Distributionsavtal
 • Licens- och tillverkningsavtal