Familjerätt

FamiljerättFamiljerätt är en indelning av vissa slags lagar och förordningar som rör familjens rättsställning. Här ingår bland annat äktenskapsrätt, arvsrätt och regler om gode män. Den kanske viktigaste lagstiftningen på området är äktenskapsbalken.

Familjerätt kan innebära frågor om adoption, rådgivning och utredning om vårdnad, umgängesrätt och boende, utredning och godkännande av faderskap eller förmyndarskap.

I Sverige stödjer socialstyrelsen socialtjänstens familjerätt i arbetet med samarbetssamtal, avtal, adoptioner, fastställande av faderskap och utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsen utfärdar bland annat allmänna råd och ger annat stöd till rättstillämpningen. Familjerätt omfattar frågor om:

  • Äktenskap, partnerskap och samboende
  • Förhållandet mellan föräldrar och barn
  • Regler om gode män och förvaltare
  • Arvsrätt

I lagen finner man lagarna som behandlar familjerätt i:

  • Föäldrabalken (SFS 1949:381)
  • Äktenskapsbalken (SFS 1987:230)
  • Ärvdabalken (SFS 1958:637)

Tvist inom familjen?

Om det uppstår en tvist inom familjen kan det vara bra att gå på familjerådgivning. Om det inte går att lösa tvisten på annat sätt, så som med familjerådgivning, kan domstolen avgöra den en familjerättslig tvist. Lagen tvingar alla kommuner att erbjuda familjerådgivning. Rådgivningen består av samtal för bearbeta konflikter inom samlivet i parförhållanden och familjer. All kontakt med familjerådgivningen är frivillig och sker på eget initiativ. Om man så önskar kan man kontakta familjerådgivningen anonymt.

I tvister där familjerådgivning inte hjälper kan en tvist avgöras i domstol. Tingsrätten kan exempelvis avgöra vårdnadstvister och fastställa skulder mellan två parter. Tingsrätten har också befogenhet att fatta beslut i en rad olika ärenden, till exempel om adoption och bodelning.