Advokat

AdvokatBara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Vem som helst får däremot starta en juridisk (eller advokat-) byrå. Krav på en advokat? Det finns inte några krav på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige. För att bli advokatfordras däremot mycket omfattande teoretisk och praktisk utbildning.

Den som vill bli advokat ska först genomgå cirka fem års juridisk utbildning och ta en jur. kand.-examen vid universitet. Därefter krävs fem års juridiskt arbete för att få kalla sig advokat. Under minst tre av dessa fem år ska den blivande advokat ha tjänstgjort som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller drivit egen juridisk byrå. För att antas som ledamot i Advokatsamfundet krävs idag också advokatexamen, en utbildning som avslutas med muntlig examination. Slutligen kontrolleras att den sökande har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet. En advokat måste varje år genomgå minst 15 timmars vidareutbildning. En advokat har tystnadsplikt.

Alla i Sverige som har yrket advokat är med i Advokatsamfundet. Advokatsamfundets uppgift är att se till att alla i Sverige som är advokat upprätthåller en hög etisk och professionell standard. Advokatsamfundet bevakar också en advokats yrkesintressen och slår vakt om rättssäkerheten. På advokatsamfundets hemsida kan man läsa mer om vad en advokat kan hjälpa till med.

En advokat arbetar inte bara som ombud och försvarare i rättegångar utan också som rådgivare i de mest skilda sammanhang. Advokaternas verksamhet varierar mycket. Här följer några exempel på vad en advokat kan göra inom det familjerättsliga området.

 • Flytta ihop eller gifta sig.
  En advokat kan bedöma om det bör skrivas ett samboavtal eller ett äktenskapsförord eller någon annan handling.
 • Sälja och köpa villa, båt eller bil.
  En advokat kan utforma kontrakt och vet vad man bör tänka på.
 • Arv och testamente.
  Advokat biträder vid upprättande av testamente och lämnar råd i arvsfrågor.
 • Stämd inför rätta.
  Advokat medverkar till att tvister så långt det är möjligt löses utan rättegång. När det inte går företräder en advokat klienten vid förhandlingar i domstol.
 • Separation och äktenskapsskillnad.
  Advokat är en van rådgivare i alla frågor som måste lösas i samband med upplösning av samboförhållande eller äktenskap. Advokat medverkar i diskussioner och förhandlingar för att nå en uppgörelse i godo samt företräder klienten i domstol när så blir nödvändigt.

Och som förvarsadvokat:

 • Polisutredning
  En advokat står ofta redan under förundersökningen vid den misstänktes sida och bevakar att utredningen blir allsidig och korrekt.
 • Rättegång
  En advokat biträder den misstänkte vid domstolsförhandlingarna och ser till att alla omständigheter och bevis som talar till den misstänktes förmån kommer fram.
 • Domen
  En advokat går igenom domen och hjälper den dömde att ta ställning till ett eventuellt överklagande.

I Sverige råder inget advokattvång, vilket innebär att en person som ska uppträda inför domstol som kärande, svarande, målsägande eller tilltalad inte är tvingad att göra detta genom ombud. I Sverige råder heller inte advokatmonopol, vilket innebär att i Sverige får vem som helst uppträda inför domstol som ombud eller biträde för andra personer.

Informationen på den här sidan är hämtad, nästan uteslutande från Advokatsamfundets hemsida. För att läsa mer, klicka gärna på länken till deras hemsida ovan.